“You got a dream… You gotta protect it. People can’t do something themselves, they wanna tell you you can’t do it. If you want something, go get it.” Cuối cùng thì hạnh phúc là gì, liệu bản thân mỗi người có nhận được hạnh phúc…