Tôi, Tương Lai và Thế Giới được xuất bản vào đúng thời kì mà nó cần phải xuất hiện, khi thế giới đang từ tốn chuyển mình giữa thời đại số và hàng loạt những phát minh, thành tựu lẫn tri kiến mới ra đời….