Tản văn

Khoảng cách xa nhất 

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này chính là sinh ly tử biệt, một khi người bước qua vùng ranh giới kia, chúng ta liền xem như duyên trần đã dứt. Hôm qua cô ấy nhắn tin cho tôi bảo rằng sắc trời nơi…