“Nghệ thuật với tôi có lẽ là một phương cách để chiến thắng cái chết”. Hans Hartung, người khai sinh ra hội họa mảng, cùng với thứ nghệ thuật trìu tượng của mình đã gán một cái mác tương đồng và cân bằng sức ảnh…