“The only thing more unthinkable than leaving was staying; the only thing more impossible than staying was leaving.” – Điều duy nhất khó có thể tưởng tượng hơn việc ra đi đó là ở lại, điều duy nhất khó có thể xảy ra hơn việc…